Hva lærer elevene i faget?

Gjennomgang av nasjonal og lokal læreplan Første gang elevene skal ha mat og helse på ungdomsskolen, kan det være fint å sette av tid til en diskusjon om hvilke forventninger de har til faget. Vi anbefaler også at du går gjennom hovedområdene både i den nasjonale læreplanen (MHE1-01) og den lokale læreplanen i faget, slik at elevene får innsikt i hvilke mål som er satt for opplæringen. Dette er også viktig fordi det gir elevene kjennskap til hvilke faktorer som er avgjørende for å gjøre det godt i faget.

Fordi lokal læreplan vil variere har vi valgt å oppgi relevante kompetansemål fra nasjonal læreplan for hver enkelt leksjon.

Kompetansemålene ML1 og ML2 er mål som bør være gjennomgående i undervisningen i faget. Gjør det til en rutine å snakke med elevene om hvilken rolle sentrale matvarer/matvaregrupper i leksjonen har i kostholdet, og hva kostrådene uttaler om denne matvaregruppen. 

MF1 og MF4 setter elevene i stand til kritisk å vurdere sine valg knyttet til matinnkjøp og kosthold. MK1 handler om måltider til ulike situasjoner og det å være vertskap. Dette er dermed også et kompetansemål som går igjen jevnlig gjennom skoleåret.

Vurdering i faget

Vurderingen av elevene gjøres med utgangspunkt i kompetansemålene. Forklar elevene hva kompetansemålene krever, og at kriteriene for graden av måloppnåelse fastsettes på grunnlag av disse. Elevene har rett på underveisvurdering i form av tilbakemeldinger om prestasjoner og grad av måloppnåelse og råd om hvordan de kan utvikle kompetansen i faget. Elevene skal også selv delta aktivt i underveisvurderingen, hvor de evaluerer sitt eget arbeid og sin egen kompetanse og faglige utvikling. En nyttig veiviser som gir innsikt i hva som kreves i sluttvurderingen i et fag, er veiledningen «Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag», som er å finne på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Matglede og mestring

Mat og helse setter matglede, utforsking og oppdagelse av nye, spennende smaker i høysetet. Be elevene om å ha et åpent sinn, og utfordre dem til å tørre å smake på mat som de kanskje ikke likte da de var yngre. Smakssansen vår utvikler seg gjennom hele livet, og vi må gjerne smake på en matvare flere ganger før vi lærer oss å like den. Og så en oppfordring til deg som lærer: Demonstrer hensiktsmessig teknikk for elevene i de ulike leksjonene. Demonstrasjon vil gjøre læringen lettere for elevene. Gjennomgå også ord og uttrykk som brukes i oppskriftene, slik at alle elvene forstår disse. Faget mat og helse gir rom for å tilpasse oppgaver og gjøremål til elevene, noe som bidrar til at alle kan oppleve mestring i dette faget.

Kartlegging av mathensyn

Det kan være nyttig å kartlegge ulike mathensyn som må tas, før dere går i gang på kjøkkenet. Er det noen elever som har en matallergi eller intoleranse? Eller kanskje det er noen som av religiøse eller kulturelle årsaker ikke spiser visse matvarer? Formuler et skriv til foreldrene der du ber dem om å dokumentere eventuelle mathensyn som skolen er forpliktet å legge til rette for. Rådfør deg med rektor om hvilke rettigheter elevene har. Bruk svarene fra foreldrene når du skal planlegge de praktiske leksjonene, og arkiver svarene som dokumentasjon.