NORSK KJØTT ER BÆREKRAFTIG

Norges befolkning vokser og vi trenger mer mat. Politikerne ønsker at vi skal produsere mest mulig av maten vi spiser selv. Samtidig må produksjonen være bærekraftig og vi må redusere utslipp av klimagasser. Hvordan skal vi få til det?

I Norge har vi ikke så mye plass som egner seg til å dyrke korn og grønnsaker. I det norske terrenget er det bare tre prosent av arealet som kan brukes til dyrking. Det meste av selv dette området egner seg best til grasproduksjon. I tillegg har vi kort sesong og kaldt klima. Vi har langt mindre dyrket mark enn gjennomsnittet av land i verden. Det er faktisk bare noen få land som har mindre dyrket mark.

Derfor må vi gjøre det vi kan ut av den dyrkbare marken vi har. Siden den stort sett egner seg best til grasproduksjon, og fordi vi har store arealer med utmarksbeite over hele landet, er det naturlig at vi fokuserer på husdyrhold, som storfe og småfe. Det er ikke tilfeldig at man finner for eksempel sauer så å si overalt på landet i Norge.

SELVFORSYNING

At vi dyrker gras og fôrer dyr som blir til menneskemat betyr altså at vi utnytter lokale ressurser. Det er i tråd med retningslinjer fra FNs klimapanel, som har slått fast at det er nødvendig å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser til matproduksjon. De sier også at produksjonen må være tilpasset de lokale naturgitte forholdene.

Norske myndigheter ønsker at vi skal være selvforsynte av flere grunner. Matproduksjon i Norge er viktig for sysselsetting, levende distrikt og beredskap. Samtidig må importert mat fraktes og frakt gir utslipp.

Da blir det enda viktigere at vi bruker de ressursene vi har i landet til å produsere mest mulig av vår egen mat. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi være 1,5 millioner flere nordmenn om 35 år. Derfor må vi benytte arealene våre enda bedre fremover.

REDUSERTE UTSLIPP

Heldigvis har vi rikelig med vann, gode produksjonsmetoder og husdyr med en dyrehelse som er i verdenstoppen. Til sammen gjør dette at husdyrhold og produksjon av melk og kjøtt er en effektiv metode for matproduksjon med høy selvforsyningsgrad i Norge.

Klimautslippene fra jordbruksproduksjon i 1990 utgjorde 10, 6 % av de samlede klimagassutslippene mot 14,8 % fra olje og gass. I 2014 kom 8,7 % av utslippene fra jordbruk og 27,5 % fra olje og gass. Det er altså slik at utviklingen går i riktig retning, slik den har gjort gjennom mange år med stadig lavere utslipp fra produksjonen av kjøtt, egg og melk i Norge.

Det jobbes med utslippskutt innenfor mange områder av jordbruket. Det forskes på å lage bedre fôr, avle fram dyr som bidrar med mindre klimagasser, samt bedre håndtering av gjødsel. Bedre planlegging og styring av driften på gårdene vil også kunne bidra til lavere klimagassutslipp.

Mer innsikt her.