Tips

Visste du at...

 • Flere og flere bønder har frittgående høner. Da kan hønene bevege seg fritt innendørs.
 • I dag har alle nye kufjøs løsdrift. Det gir kyrne mulighet til å bevege seg. De slipper å stå i bås.
 • I økologisk dyrehold har dyrene som hovedregel rett til å gå utendørs. Men også i vanlig husdyrhold går dyrene ofte ute. Både for sau og for storfe er det vanlig å beite ute i sommerhalvåret.

Visste du at...

 • Velferd handler om livskvalitet, eller enklere sagt om å ha et godt liv. Dyrevelferd betyr livskvalitet for dyr.
 • På et slakteri skal det alltid være en veterinær til stede. Veterinæren har ansvar for å kontrollere at dyrene er friske, at reglene blir fulgt, og at slaktingen foregår som den skal. Dette kalles for kjøttkontrollen.

At dyr har det godt, er viktig. Uansett om det er kjæledyrene våre eller dyr vi har til
produksjon av mat, så har vi ansvar for at de har det best mulig. Dette kalles dyrevelferd.
Dyrevelferd handler også om etikk og hvordan vi som mennesker forholder oss til
dyrene. Etikk betyr læren om rett og galt.

HVA ER GOD DYREVELFERD?

Dyrevelferd handler blant annet om

 • Hva slags miljø dyrene lever i
 • Hvordan dyrene har det i dette miljøet
 • Hva slags stell dyrene får
 • Hvorvidt dyrene har kontakt med andre dyr
 • Hvorvidt dyrene opplever smerte eller ubehag
 • Hvorvidt dyrene er friske og får medisinsk
 • Behandling dersom de er syke
 • Dyrenes opplevelse av følelser, både positive og negative

Dyrevelferd og lover

Bøndene eier produksjonsdyrene og har ansvar for hvordan dyrene har det. Bøndene må stelle dyrene hver dag. Bonden har derfor mye å si for hvor god velferden til dyrene er. Hun eller han må hele tiden følge med på hvordan dyrene har det, og reagere raskt hvis noen av dyrene viser tegn til sykdom eller at de ikke trives. I Norge har vi strenge regler for hvordan dyr skal ha det. Regelverket sier blant annet at bonden må ha kunnskap om stell og hold av dyr. Reglene forteller også konkret om hva som skal til for at dyr skal ha det bra. Mattilsynet utfører kontroller for å sjekke at dyr på gårdene har det godt, og at reglene blir fulgt. Norske bønder er opptatt av dyrevelferd og av at dyrene skal være friske og trives. Dyrene følges tett opp på gården, og bonden samarbeider med veterinæren for å sikre at dyrene blir ivaretatt på en god måte.

Reglene for god dyrevelferd gjelder selvsagt også for oppdrettsfisk. God velferd hos fisken er viktig for å oppnå god fiskehelse, lav fiskedødelighet og god kvalitet på fisken. 

Kunnskap gir god dyrevelferd

God kunnskap om dyrenes behov og helse er nødvendig for å passe på at de har det godt. Mennesker har drevet med husdyrhold i mange tusen år, og etter hvert vet vi mye om hvordan vi skal få dyrene til å produsere mest mulig kjøtt og melk. Skal vi sørge for en best mulig dyrevelferd, må vi i tillegg vite mer om hvordan dyrene har
det – om de har det godt og trives. 

God dyrevelferd består av tre like viktige deler

 • God helse betyr at dyrene skal være friske. Dyrene skal ikke ha skader eller sykdommer, de skal være i god form, og pelsen/fjærdrakten skal være ren og blank.
 • Et naturlig liv betyr at dyrene skal leve i et miljø som gjør at de kan oppføre seg naturlig. Det er for eksempel viktig for grisen å ha noe å holde på med. Det kan være høy eller leker. Hvis dyrene ikke har mulighet til å oppføre seg naturlig, kan de bli frustrerte og deprimerte.
 • Dyrets egen opplevelse handler om hvordan dyrene tenker og føler, noe som er vanskelig å måle. Selv om dyrene ikke kan fortelle hvordan de har det, kan vi likevel få et innblikk i dette ved å observere dem. Hvis dyrene for eksempel virker tillitsfulle og er nysgjerrige, eller hvis de leker, så kan vi anta at de har det bra.

Hvordan kan vi måle dyrevelferd?

Vi kan gjøre målinger som forteller oss noe om dyrevelferden. Vi kan for eksempel måle hvor stor plass hvert dyr har, hvilken temperatur de har i huset, hva slags liggeunderlag de har, om de halter, om de er rene, og om de leker med hverandre. Dette kalles for velferdsindikatorer.

Mattilsynet passer på

Mattilsynet har en viktig rolle i arbeidet med dyrevelferd. Det er den som eier dyrene, som har ansvar for at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal passe på at dyreeierne gjør jobben sin. Dersom en dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. Alle kan varsle Mattilsynet hvis de vet om dyr som lider. Mattilsynet kan ta dyr i forvaring, og de kan omplassere eller avlive dyrene om nødvendig. De kan også gi bøter og fengselsstraff hvis ikke reglene for god dyrevelferd blir holdt. 

Spørsmål
Oppdrag